R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Werkgroepen & koren Geldrop

Archiefcommissie
Archiefmateriaal van de (voormalige) parochies van Geldrop wordt geordend, uitgezocht en beschreven door de archiefcommissie.
Contactpersoon: koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 040-2682364

Bloemsiergroep
Elke kerk heeft een eigen groep mensen die zorgen voor de bloemversiering.

* H. Brigidakerk: komt elke donderdag ochtend bijeen om de kerk te voorzien van bloemsierwerk.
contactpersoon: mw. A. van Rijsingen.
* HH. Maria en Brigidakerk: contactpersoon: mw. T. van Son.

Collectanten
Tijdens het aanbrengen van de gaven voor de Eucharistie halen de collectanten het collecte- en plaatsengeld op. Het plaatsengeld is vastgesteld op € 0,20. De gave in de collecte is vrij. Een aantal keer per jaar wordt er een tweede collecte gehouden voor een speciaal doel.
* H. Brigida: contactpersoon: H. vd Heuvel
* HH. Maria en Brigida: contactpersoon: A. van Loon

Kerk openstelling
Op woensdag- en zaterdagmiddag is wekelijks de H. Brigidakerk open van 13.00 uur tot 16.00 uur voor bezichting of persoonlijkgebed. Tijdens de openstelling zijn er altijd brigadiers/kerkwachters aanwezig. Wilt u ons helpen om de kerk op deze momenten open te houden kunt u contact opnemen met koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 040-2682364

Drukkerij
De parochie beschikt over een eigen drukkerij. Hier worden boekjes voor bijzondere vieringen gedrukt. De drukkerij is gevestigd in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21.

contactpersoon: koster, M. Jongen.

Gezinsgroep
Sinds enkele jaren is er in onze parochie een gezinsgroep. De groep bestaat uit echtparen met of zonder kinderen en komt bijeen, om de 2 maanden, op de tweede dinsdagavond, om 20.30 uur in de pastorie aan de Stationsstraat 21 in Geldrop.
De groep biedt ruimte om als echtelieden en ouders te praten over geloof, opvoeding en het leven van alledag. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij diaken H. van Leuken.

Contactpersonen: diaken H. van Leuken,

Gezinsvieringen
Regelmatig worden er gezinsvieringen gehouden. Een jeugdkoor verzorgt de liederen en de teksten worden aangepast aan kinderen.
* Werkgroep gezinsvieringen H. Brigidakerk: contactpersoon: mw. M.A. Meijer
* Werkgroep gezinsvieringen HH. Maria en Brigidakerk: contactpersoon: Mw. S. de Kort

Huwelijksvoorbereiding
In onze parochie zijn er, voorafgaand aan het kerkelijk huwelijk, drie gespreksavonden. De avonden worden geleid door leden van de werkgroep huwelijksvoorbereiding. Deelname aan deze avonden is niet vrijblijvend.
*contactpersoon: Diaken H. van Leuken

Interieurverzorging
Onze kerkgebouwen worden schoongehouden door vrijwillig(st)ers. Regelmatig wordt ook het koperwerk gepoetst.

* H. Brigidakerk: Elke donderdagochtend komt een groep vrijwilligers bijeen om het kerk gebouw schoon te houden. De derde dinsdag van de maand komt de koperpoetsgroep bijeen om het koper en zilver op te wrijven. contactpersoon: koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 040-2682364
* HH. Maria en Brigidakerk: om de week op maandagochtend komt hier een groep mensen bijeen om de kerk schoon te houden. Ongeveer 4 a 5 keer per jaar komt de koperpoetsgroep bijeen voor het koper en zilverwerk op te wrijven contactpersoon: mw. I.P.M. Werkhoven - Rijkers

Kerk-taxi
Wanneer u niet in staat bent om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen kunt u een beroep doen op de kerk-taxi. U dient dan op vrijdagmorgen te bellen naar de pastorie, Stationsstraat 21, 040-2862364.

Kinderwoorddiensten
Tijdens de kinderwoorddienst wordt het Evangelie van de zondag op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld. Daarna gaan ze er op een creatieve manier mee aan de slag.
* Werkgroep kinderwoorddiensten H. Brigida: contactpersoon: mw. M.A. Meijer 

Klussengroep
Voor het “kleine” onderhoud en andere klussen in en rond de kerkgebouwen kunnen we een beroep doen op diverse mensen van de klussengroep.

* H. Brigidakerk/HH. Maria en Brigidakerk: contactpersoon klussengroep: A. Dolphijn

Koren

Binnen onze parochie zijn diverse koren actief. Als u interesse hebt om bij een koor te gaan zingen, kunt u daarvoor het beste terecht bij de contactpersoon van het betreffende koor.

* Cantorgroep H. Brigidakerk
dirigent: vacant

* Rouwkoor H. Brigidakerk
dirigent: dhr. W. Geven

* Gregoriaans koor H. Brigidakerk:
dirigent: dhr. W. Geven

* Gemengd koor Zesgehuchten
dirigent: dhr J.Berkers,
contactpersoon: dhr. K. Brouwers

* Jeugdkoor Sing it Out; Zesgehuchten
dirigent: G. de Kort
contactpersoon: mw. S. de Kort

* Brigida Anúna koor meer info 

dirigent: A. ter Burg
meer info

Kosters
Voor elke kerk is een eigen koster(es) of groep van kosters. Zij zijn belast met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarmaken van de kerk voor de liturgie.
* H. Brigidakerk: koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 040-2682364
* HH. Maria en Brigidakerk: koster J. Joosen

Lectoren
In elke kerk is er een groep van mannen en vrouwen die tijdens de weekendvieringen de eerste (en tweede) lezing voorleest en de voorbede uitspreekt.
* Lectorengroep H. Brigida
contactpersoon: koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 040-2682364
* Lectorengroep HH. Maria en Brigida
contactpersoon: Zr. E. van Eijk

Misdienaars, acolieten, uitvaartassistenten

Tijdens de viering van de Eucharistie wordt de priester geholpen door een of meer misdienaars en acolieten. Jongens en meisjes kunnen misdienaar worden als ze hun eerste H. Communie hebben gedaan.
* contactpersoon: koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 040-2682364

Missiecomité H. Brigidakerk
Deze groep heeft zich ten doel gesteld informatie te geven en betrokkenheid te stimuleren aangaande vraagstukken rond missie en ontwikkelingssamenwerking. Contactpersoon: dhr. H. Peeters

Missiegroep Zesgehuchten
De missiegroep Zesgehuchten onderhoudt contacten met pater van de Kerkhof uit onze parochie en probeert hem, door middel van diverse acties, ook financieel te ondersteunen. Contactpersoon: A. van Loon

Pastoraat voor zieken, ouderen en rouwenden
Er zijn in Geldrop diverse groepen die namens de parochie bij mensen op bezoek gaan. De groepen hebben verschillende aandachtsvelden, maar komen ook een paar keer per jaar samen om van gedachten te wisselen.
Wilt u bezoek van een van de mensen van de groep, neemt u dan contact op met de contactpersoon van de groep of met het parochiekantoor. Bij opname in het ziekenhuis kunt u ook kenbaar maken bezoek vanuit de parochie op prijs te stellen.

* Werkgroep pastoraat voor zieken en ouderen, H. Brigida
contactpersoon: Diaken H. van Leuken

Pastoraatsgroep
Een Pastoraatsgroep is een kleine groep gelovigen, bestaande uit de ter plaatse aangestelde priester(s) en diaken, die samen met enkele leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap nadenken en zorgdragen voor de uitvoering van het pastoraal beleid in de parochie.

Raad van Kerken Geldrop-Mierlo
De raad van kerken is een overlegorgaan tussen de r.k. parochies van Geldrop en Mierlo en de protestantse gemeente Geldrop-Mierlo. Vanuit de raad van kerken wordt enkele keren per jaar een oecumenische viering gehouden.
De raad van kerken wil u ook uitnodigen voor diverse activiteiten, die ofwel oecumenisch zijn opgezet, ofwel door één van beide kerken georganiseerd worden, maar open staan voor iedereen die geïnteresseerd is. (U vindt deze hier onder) Niet alle data zijn al bekend. Voor de meeste activiteiten geldt: Meer informatie kunt u t.z.t. lezen in het Parochieblad, 2-Klank en Middenstandsbelangen. Activiteiten van de protestantse gemeente worden ook altijd aangekondigd op de website: www.pggweb.nl

Contactpersoon Raad van Kerken: Diaken H. van Leuken

Vincentius-vereniging conferentie HH. Maria-Brigida
Individuele hulpverlening aan hen die financiële problemen hebben.

Contactpersonen: mw. L. Noordman

Voorbereiding eerste H. Communie
De eerste Communie is voor de kinderen een groot feest. We willen zowel de kinderen als de ouders goed hierop voorbereiden. Er zijn meerdere bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

* H. Brigidakerk/ HH. Maria en Brigidakerk: contactpersoon: koster M. Jongen communiegeldrop@parochienicasius.nl

Vormselvoorbereiding
Het vormsel is de bevestiging van de doop. De werkgroep vormsel nodigt de kinderen die de basisschool verlaten uit om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding. Ook de ouders van deze kinderen worden hierbij betrokken. Na de voorbereiding geven de kinderen aan of ze gevormd willen worden. Het vormsel vindt één keer per 2 jaar plaats in een centrale viering in de H. Brigidakerk.
*contactpersoon: koster M. Jongen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 040-2682364 vormsel@parochienicasius.nl

Wisselluidersgilde en carillon
In de H. Brigidakerk van Geldrop wordt een oude traditie in stand gehouden, afkomstig uit Engeland: het Wisselluiden. Een groep van vier tot acht personen bespeelt een zelfde aantal klokken.
Regelmatig hoort u ook de klanken van het carillon. Er is ook een vaste beiaardier.
Contactpersoon: M. Jongen
www.carillongeldrop.nl