R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Gezinsvieringen Leende

Een enthousiaste groep moeders verzorgt reeds vele jaren de gezinsvieringen in onze parochiekerk. Op deze manier willen zij de geloofsgemeenschap levendig houden en de kinderen, samen met hun ouders, opa's en oma's, vertrouwd maken met de liturgische vieringen in ons historisch kerkgebouw. Het gaat om Jezus en zijn blijde boodschap, die op een kindvriendelijke manier aanschouwelijk wordt gemaakt aan de hand van bepaalde thema's. Kinderen worden in de vieringen op verschillende wijzen betrokken.
In het kader van dienstbaarheid willen we werkgroepen in andere parochies informeren hoe wij de gezinsvieringen hier in Leende handen en voeten geven. Daarom krijgen de vieringen voortaan een vaste plaats op onze website.

Indien u vragen heeft of informatie zoekt, laat het ons weten en mail naar: gezinsvieringen.leende@gmail.com

 

doopsel.jpgNa de sfeervolle kerstviering met een overvolle kerk met vele kinderen staat de volgende gezinsviering op het programma. Naar aanleiding van het feest van Maria Lichtmis of van de Opdracht van de Heer, 2 februari, hebben alle dopelingen van de laatste jaren (= van doopsel naar 1e communie) een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze viering. Het wordt weer een kindvriendelijke viering, waarin kinderen elkaar de hand zullen geven om zo de verbondenheid met elkaar én met de Heer te onderstrepen. Ook worden de kinderen gezegend en aan de Heer toevertrouwd. Dopelingen met hun ouders, broertjes/zussen, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. We gaan er weer een fijne viering van maken.
posterkerstleende

Na de geslaagde gezinsvieringen van Sint-Maarten én van Sinterklaas met zijn pieten hebben de 4 moeders van de gezinsviering de kerstviering met kinderen voorbereid.

Het belooft een kindvriendelijke viering te worden met kerstliedjes door ons kinderkoortje, met kerstspel zoals de affiche laat zien, met gebed, met viering van de eucharistie.

Een vriendelijke uitnodiging voor eenieder. Na de viering is een gezellig samenzijn met kerstbrood en een drankje bij de kerstboom én vóór de Schammert.

sinterklaasleende

Sinterklaasviering in Leende 

Na de geslaagde sint-maartensviering, waarbij vele kinderen met hun ouders aanwezig waren,  hebben de moeders van de gezinsviering een nieuwe viering gepland: de sinterklaasviering. Voordat de goedheilig man naar Spanje gaat, wil hij toch eerst afscheid komen nemen van de lieve kinderen in Leende. Daarom zal hij op zondag 3 december om 11.30 met zijn pieten in onze kerk  aanwezig zijn. Alle kinderen zijn hartelijk welkom, samen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. We gaan er iets moois van maken.

communieprIn het kader van de voorbereiding op de 1e communie worden de eerste communicanten met hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, peter en meter uitgenodigd in de zgn, kennismakingsviering. De kinderen krijgen dan uitleg over alles wat er in het kerkgebouw gebeurt : wat zien ze allemaal? Wat kan dat betekenen? Het gaat niet alleen over het gebouw als zodanig, maar ook over de mensen die naar de kerk komen. Waarom komen die? Wat doen die in dit gebouw? Wat is er nodig voor de liturgie? Het gaat om de beleving van de aanwezige gemeenschap, de opname in die gemeenschap, omdat je volgeling van Jezus bent. Op een kindvriendelijke manier en met begeleiding van muziek laten we de eerste communicanten kennis maken met dit geloofsgegeven. De ervaring van de Heer die in ons midden aanwezig is en die ons toespreekt in zijn Woord én die we mogen ontvangen in het H. Brood. Kort na deze kennismakingsviering volgt de presentatieviering en dan het grote feest van de 1e communie. Met elkaar willen we deze weg van Jezus bewandelen.

gezinsvieringLeenDe vormselvoorbereiding is volop bezig. De 2 informatiebijeenkomsten hebben plaats gevonden en nu kan het echte werk beginnen, zowel voor de vormelingen als voor hun ouders. Want ons doel is om de ouders zoveel mogelijk bij die voorbereiding te betrekken. Zij worden verwacht bij de voorbereiding van de presentatieviering, bij de organisatie van een sociale activiteit en bij de afsluiting van het vormselproject.

gezinsvieringfebleNaar jaarlijkse gewoonte wordt op 2 februari (=feestdag van de Opdracht in de tempel) of de zondag rond die datum een gezinsviering in onze geloofsgemeenschap gehouden. Deze viering wordt dopelingenviering genoemd omdat de dopelingen van de laatste jaren persoonlijk worden uitgenodigd naar deze dienst te komen. Op deze manier willen we voor de kinderen én hun ouders, opa’s en oma’s, een bijzondere viering aanbieden, die kindvriendelijk is en waarbij de dopelingen aan het woord komen.

De titel “Van doopsel tot 1e communie” maakt duidelijk wat we met de viering bedoelen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op zondag 5 februari 2023 om 11.30 uur in de kerk te Leende.

opening school 2017Gezinsviering : begin schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Kinderen en jongeren gaan weer naar school en worden begeleid in hun groei naar zelfstandigheid.

In de parochie zijn we ook gestart met een nieuw pastoraal werkjaar. De moeders van de gezinsviering zijn al bij elkaar gekomen en hebben een thema gekozen voor de komende viering. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Het wordt een sprekend thema: de kracht van het web. Let maar eens goed op de werking van een spinneweb. De vele draadjes die ieder afzonderlijk een taak vervullen en verbonden zijn met de kern, het middelpunt. Dat is in ons geval: Jezus. Hij houdt de kerkgemeenschap bij elkaar en blijft inspireren. Met Hem én met elkaar verbonden zijn we sterk en bereiken we veel.
U bent van harte welkom om met ons te vieren en die verbondenheid te ervaren.

Poster St. Maarten 2017Gezinsviering : Sint-Maarten 

Op 11 november vieren we het feest van Sint-Maarten. Op de zaterdagavond die het dichtst bij dit feest valt, gedenken we deze heilige in een gezinsviering. Sint-Maarten is een voorbeeld van aandacht hebben voor elkaar. Daarom staat de avond én de viering in de kerk in het teken van aandacht en zorg hebben voor elkaar. We kunnen voor elkaar een lichtje zijn.

De lampionnentocht bestaat uit Sint-Maarten op zijn paard, gevolgd door de tamboers van de twee Leendse gilden en de vele kinderen met hun lampionnen en met hun ouders of opa's en oma's. De tocht gaat via enkele straten ook naar het verpleeghuis Leenderhof en dan naar de kerk, waar dit jaar zo'n kleine 200 kerkgangers bijeen kwamen. De viering heeft een kindvriendelijk karakter: kinderen lezen voor, maken muziek, worden actief in de dienst betrokken. De symboliek van licht én de betekenis van de Romeinse soldaat Sint-Maarten (hij zit in de eerste bank) komen duidelijk tot hun recht. Na de viering wordt een kopje warme chocomelk met koekje geschonken én wat nagepraat in het portaal van de kerk.

Sinterklaasviering poster 2017Gezinsviering : Sinterklaas en zijn pieten 

Wanneer Sinterklaas officieel voet aan wal heeft gezet en hij met zijn pieten in Nederland verwelkomd wordt en nadien in de afzonderlijke gemeenten wordt ingehaald, kan het feest beginnen. Als geloofsgemeenschap willen wij de Goedheilig man ook in onze kerk laten komen, want de H. Nicolaas was toch een bisschop. Het is elk jaar opnieuw een sfeervolle gezinsviering, waarin een gelegenheidskoortje van zo'n 25 kinderen voor de liedjes zorgt. 'Het is toch geweldig als je zo'n koortje sinterklaasliedjes hoort zingen! Ontroerend. Daar word je blij van en blijf je jong bij" zei een oudere dame zo treffend. In de gezinsviering legt Sinterklaas uit wat hij allemaal draagt en welke betekenis dat heeft: staf, mijter, borstkruis, ring. Het thema van de viering is: de ander blij maken. Natuurlijk mogen de kinderen de Sint op het einde van de viering een handje komen geven.

Kerst 2017 posterGezinsviering met Kerstmis op 24 december om 18.30 uur

Verschillende weken van tevoren komen de moeders van de gezinsviering bij elkaar om de gezinsviering op de vooravond van Kerstmis door te spreken. Het doel is: een uitnodigende én kindvriendelijke viering met kerstspel, kerstmuziek en gebed. Een kerstspel wordt vooraf uitgekozen en besproken. Dan worden kinderen uit groep 6 van de basisscholen gevraagd om mee te doen met het kerstspel. In de eerste bijeenkomst worden de rollen besproken en verdeeld. Nadien wordt er twee keer geoefend. Jaarlijks melden zich zo'n 20 kinderen aan om mee te doen tijdens de viering. Ook kinderen zorgen voor de muziek. Elk jaar opnieuw is de kerk tot de laatste plaats toe bezet. De gezinsviering is een eucharistieviering. Er heerst een goede kerstsfeer: zich laten aanspreken door het goddelijk Kindje én zelf iets concreets doen. De tientallen schoenendozen voor Gambia, die in het priesterkoor te zien zijn, zijn al een duidelijk bewijs. 

Dopelingenviering poster 2019Dopelingenviering : rond 2 februari : Opdracht van de Heer in de tempel

In het kader van parochieopbouw hebben we als geloofsgemeenschap een duidelijke visie én beleid. We willen aansluiten bij het doopsel. Ouders en dopelingen willen we begeleiden in hun geloofsleven én daar de nodige tijd en aandacht aan besteden. Daarom zijn we een tiental jaren geleden begonnen met de dopelingenviering. Het secretariaat zorgde ervoor dat de dopelingen van de laatste jaren persoonlijk werden aangeschreven én uitgenodigd voor deze viering, samen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's én peetouders. De moeders van de gezinsviering bereiden de eucharistieviering voor: een kindvriendelijke viering in de kerk, met gebed, lezing, muziek én betrokkenheid. 

De viering wordt rond 2 februari gehouden, het feest van Maria Lichtmis. Dan herdenkt de kerk hoe het kind Jezus in de tempel aan God werd toevertrouwd. Wij willen de dopelingen ook aan de Heer toevertrouwen, op voorspraak van Maria.
In de loop der jaren kreeg deze dopelingenviering ook een andere naam: van doopsel naar 1e communie. We willen ouders en hun kinderen blijven betrekken bij het liturgisch gebeuren in de kerk. Het gaat toch om hun godsdienstige toekomst, hier ter plaatse.

poster kennismakingsviering 2019Gezinsviering : kennismakingsviering eerste communicanten

Deze gezinsviering wordt voorbereid door de moeders van de werkgroep eerste communie. De viering staat in het teken van onze eerste communicantjes, die kennis komen maken met alles wat er in het kerkgebouw gebeurt én hoe dat gebeurt. Samen met hun ouders, broertejs en zusjes, opa's en oma's worden de eerste communicantjes uitgenodigd om bewust te beleven wat er in dit huis van de Heer gebeurt én wat er gevierd wordt. Het gaat om de ontmoeting met de levende Heer, die in ons midden aanwezig is. Op een kindvriendelijke en spontane manier worden de eerste communicantjes vertrouwd gemaakt met het interieur van de kerk, met de liturgische voorwerpen, met een biddende en zingende geloofsgemeenschap. Op deze manier willen we met elkaar bouwen aan een toekomst, waarbij het geloof in God en Jezus een centrale rol speelt.

Palmpasen 2018Gezinsviering : Palmzondag 

De gezinsviering met Palmzondag staat in het teken van de palmpasenstok én de betekenis ervan. De moeders van de werkgroep bereiden de viering voor. Zij zorgen voor de muzikale invulling, voor lezers én dat de twee basisscholen 40 houten kruisjes ontvangen, die de kinderen van groep 6 tijdens schooltijd versieren. Voor het broodhaantje en het palmtakje zorgt de werkgroep. De kinderen komen in processie met hun mooi versierde palmpasenstok de kerk binnen en de pastoor besteedt de nodige aandacht aan het maken van die palmpasenstok én de betekenis ervan. Het verhaal van Jezus over de intocht in Jerusalem wordt door de kinderen voorgelezen en nadien kort toegelicht. Na de eucharistieviering worden de palmstokken in optocht naar het verzorgingshuis Leenderhof gebracht én naar de seniorenflat Marijkeplein. Op deze manier wil de parochie de band tussen oudere en hulpbehoevende mensen én kinderen tot uitdrukking brengen. Kinderen schenken hun palmpasenstok aan die oudere mensen, een teken van aandacht hebben voor elkaar.

vormselingen 2016Gezinsviering : presentatieviering vormelingen 

Enkele moeders van de vormelingen hebben deze presentatieviering voorbereid. Met elkaar hebben ze gezocht naar een concreet thema dat ze op een aanschouwelijke manier door de vormelingen willen laten presenteren. Dit jaar staat de viering in het teken van "Vriendschap geeft kleur aan je leven" waarbij de kleuren van de regenboog centraal staan. De moeders hebben de vormelingen een gekleurd blad meegegeven met als opdracht: plaats je hand op het blad, teken het uit, knip het uit en schrijf op het blad een tekst die met vriendschap te maken heeft.
In een goed gevulde kerk hebben de 24 vormelingen zich in de hoogmis gepresenteerd aan de kerkgangers. Ze hadden een grote inbreng in de viering. Ieder vertelde wie hij/zij was en wat hij/zij in de hand geschreven had. Bv. "Vriendschap is vertrouwen." "Vriendschap is samen voor altijd." "Heel veel dingen zijn overbodig. Maar vriendschap is echt nodig." "Vriendschap is samen lachen, samen huilen, er voor elkaar zijn." enz. enz. De moeders hebben na het voorlezen van de tekst de handjes op een groot bord geplakt, voor in de kerk, waarbij de kleuren van de regenboog goed zichtbaar zijn.

poster presentatieviering 2018Gezinsviering : presentatieviering eerste communicanten 

De ouders van de eerste communicanten worden heel actief betrokken bij de voorbereiding van de 1e communie van hun kind. Samen met de leden van de werkgroep bereiden zij ook de vieringen voor : de kennismakingsviering (zie boven), de presentatieviering (zie hiernaast) én de viering van de 1e communie zelf. De presentatieviering is een extra, kindvriendelijke gezinsviering. De kinderen stellen zich aan de geloofsgemeenschap voor, houden een praatje met de voorganger en lezen zelfs enkele teksten voor. Voor de muziek en het voorlezen van andere teksten zorgen de ouders.  Elk jaar opnieuw zoeken de ouders naar een manier waarop de eerste communicanten zich voorstellen én zich thuisvoelen in het huis des Heren. De ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's én de peetouders worden voor deze viering uitgenodigd. Met elkaar werken we aan de vitaliteit van onze gemeenschap.

Vormselviering

Bij de voorbereiding op de vormselviering worden de ouders heel intens betrokken (zie Menubalk : sacramenten - vormsel) Van hen wordt immers verwacht dat zij hun kind begeleiden in de geloofsopvoeding. Het kind dient met de hulp van de ouders goede keuzes te maken.
Na de presentatieviering voor de vormelingen (zie hierboven) komt de dag waarop zij het sacrament van de vormsel zullen ontvangen. Enkele moeders van de vormelingen bereiden deze viering voor. Er bestaat een standaardboekje voor de viering. Hierin worden de ouders én de vormelingen betrokken. We zijn blij met de zanggroep Switch die jaarlijks de vormselviering muzikaal komt opluisteren. We streven ernaar om ook in de vormselviering het gemeenschapsgevoel, het wij-gevoel, te benadrukken. We behoren tot die groep gelovigen die in de kerk samenkomen om het leven te vieren. De kerk is het teken van verbondenheid. Met elkaar zijn we kerk van Jezus Christus, die hier ter plaatse Zijn blijde boodschap wil uitdragen.

Eerste communieviering

De dag van de eerste communie is voor de eerste communicanten de bekroning van een lange voorbereiding, thuis, op school en in de pastorie.

Samen met hun ouders en onder begeleiding van de werkgroep hebben de kinderen zich maanden van tevoren op deze belangrijke dag voorbereid. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes waren ze in de kennismakingsviering (zie boven). Ze hebben zich vervolgens in de presentatieviering (zie boven) aan de geloofsgemeenschap voorgesteld. Nu komt de dag van hun eerste communie en staan zij in de belangstelling. 

Een volle kerk getuigt van het mee-leven en mee-vieren met deze communicanten. De moeders van de eerste communicanten maken in overleg met de pastoor het gebedenboekje voor de viering klaar. Het heeft ieder jaar een bepaald thema en alle communicanten mogen iets doen in hun viering. Zij zorgen zelf voor de muzikale invulling.

De liedjes worden op CD-rom aangeleverd en thuis en op school ingeoefend. Er bestaat een goede verstandhouding tussen moeders - school - parochie. De eerste communieviering zelf verloopt ontspannen én toch heel serieus.

Einde schooljaar 2018Gezinsviering : einde schooljaar 

Als laatste gezinsviering van het schooljaar staat de eucharistieviering "Einde schooljaar" gepland met als thema "Dankjewel". Er is zoveel op het einde van het schooljaar om even dankbaar bij stil te staan en de Heer te danken én Zijn zegen te vragen voor de komende vakantietijd.Iedereen is voor deze dankviering uitgenodigd, waarin de kinderen teksten voorlezen, gebeden uitspreken en voor de muzikale invulling zorgen. Een bijzondere uitnodiging ontvangen de 1e communicanten van dit schooljaar alsook de vormelingen. Zij worden dan ook allemaal verwacht met hun ouders, broertjes en zusjes.

Na de eucharistieviering is er voor de vormelingen een afscheidsfeestje in de pastorietuin. Altijd een heel gezellig én muzikaal moment als afsluiting van het vormselproject.

Sinds het schooljaar 2005-2006 werkt de werkgroep voor de gezinsviering met dit schema van 9 gezinsvieringen per schooljaar. Dankzij de inzet van de enthousiaste moeders en de betrokkenheid van de kerkgangers werkt dit nog altijd !!