R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Roeping en Vorming

Ieder mens is geroepen tot geluk. De bron van ons geluk is God, die zich laat kennen in Jezus Christus. Leven vanuit die bron betekent voor iedere gedoopte: leven in relatie met God, leven met passie vanuit de vurige overtuiging dat Hij in ons gelooft en wij met Hem kunnen bouwen aan een nieuwe wereld, Gods Rijk op aarde.

Het is de taak van de geloofsgemeenschap te zorgen dat haar leden deze roeping herkennen, versterken en ontwikkelen. Binnen de parochies zal wanneer dit past in de liturgie, in het jongerenwerk en de catechese een accent worden gelegd op de roeping die God aan de gedoopten heeft gegeven. Zo kan een gezond klimaat groeien waarin ook bijzondere roepingen kunnen ontluiken en zich ontwikkelen. Gelukkige en vreugdevolle priesters, diakens en religieuzen zijn essentieel om roepingen te wekken. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Het diocesaan roepingenpastoraat helpt de verantwoordelijken binnen de parochies het roepingenpastoraat vorm en inhoud te geven. Dat kan op verschillende manieren. Er is ook een speciaal aanbod voor middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Voor allen die werkzaam zijn in het pastoraat is het van belang hun roeping te herbronnen, zich te verdiepen in hun taak en zich te bekwamen op geestelijk, intellectueel en pastoraal gebied. Het bisdom wil dit actief stimuleren door structureel aandacht te schenken aan vorming, welzijn en benoemingen. Ook de teamvorming van het pastoraal team zal door het bisdom actief gestimuleerd worden in de vorm van bijvoorbeeld (competentie) trainingen en begeleiding.

Iedere leek heeft een bijzondere roeping. Een goede vorming van elke gelovige is daarom noodzakelijk. Daartoe biedt het diocesaan vormingscentrum (DVC) een breed en divers aanbod van vormende activiteiten voor lekengelovigen en parochiële vrijwilligers. Er wordt door het DVC een breed vormingsaanbod gepresenteerd aan de parochie, om parochianen die zich willen inzetten voor het kerkelijk leven in de parochie, gelovig en pastoraal te vormen.

Voor persoonlijk contact, neemt u contact op met de pastoor. contact