R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Symbolen bij de uitvaart

De PaaskaarsUitvKaars

Naast de kist staat altijd de brandende Paaskaars. De Paaskaars is een symbool van de verrezen Christus, het Licht van de wereld. Bij het doopsel wordt altijd een kleine kaars aangemaakt aan de Paaskaars. De doopkaars met het licht van de Paaskaars herinnert ons er aan dat Christus ons geroepen heeft om als Christen een licht in de wereld te zijn.
Bij een uitvaart worden de kaarsen rondom de baar altijd aangestoken met het licht van de Paaskaars. Daarmee is voor de overledene de cirkel rond.

Het Kruis

Voor de Christenen is het Kruis het belangrijkste symbool. Door het Kruis kwam Jezus tot de Verrijzenis uit de doden en heeft Hij ons verlost.
Bij ons doopsel worden wij getekend met het Kruis, omdat Jezus ons gevraagd heeft om in ons leven ons kruis op te nemen en om Hem te volgen. Naar het Kruis mogen wij in ons leven opzien. Het is passend dat bij de uitvaart een kruis bij de baar staat en de baar is voorzien van een kruisje. Door het Kruis en de Verrijzenis heeft Jezus ook voor ons het eeuwig leven mogelijk gemaakt.

Wijwater

UitvWijwaterHet wijwater of heilige water wordt op verschillende momenten gebruikt. Het is altijd een herinnering aan ons doopsel. Wijwater wordt ook gebruikt om mensen en dingen aan God te wijden ter bescherming tegen kwaad en onheil. Het wijwater is ook een teken van reiniging en zuivering.
Bij de uitvaart wordt de kist aan het begin en aan het einde besprenkeld met het wijwater. Voordat een katholiek begraven wordt is er bovendien altijd spraken van een zegening van een kerkhof of van een afzonderlijk graf. Ook dit gebeurt met wijwater.

Wierook

Bij een uitvaart wordt de kist met de overledene bewierookt. Het is een teken van eerbied en de wierook staat symbool voor het ten Hemel opstijgend gebed.

UitvWierook