R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Orde van dienst bij een Uitvaartmis

Zelf een boekje samen stellen: zie hier onder de orde van dienst.

uitvaartboekje

De Uitvaartmis bestaat uit vier onderdelen:

  1. Openingsritus
  2. Dienst van het Woord
  3. De Eucharistie
  4. Laatste Aanbeveling ten afscheid

Openingsritus

De priester besprenkelt de kist achter in de kerk en gaat dan voor de kist uit de kerk in, liefst voorafgegaan door kruis en kaarsen. Ondertussen wordt een geschikt lied gezongen. Wij laten hier de tekst van het gebruikelijke gregoriaanse gezang volgen.

Opening en begroeting

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen.
Te decet hymnus Deus in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem. Voor U, God, moet men zingen op de Sion, zijn dankbaarheid tonen in Jeruzalem.
Exaudi orationem meam. Ad te omnis caro veniet. Verhoor mijn gebed. Tot U komt alles wat leeft.

De priester opent de Mis en begroet de aanwezigen. De kaarsen rond de baar kunnen na de opening en de begroeting worden ontstoken door dierbaren van de overledene.

Daarnaast is het mogelijk om op deze plaats een In Memoriam voor te lezen. Een 'In Memoriam' is een korte levensschets van de overledene die door een nabestaande van de overledene wordt voorgelezen.

Daarna gaat de priester verder met de schuldbelijdenis. We stellen ons in de tegenwoordigheid van God en we bekennen aan God en aan elkaar dat we mensen zijn die fouten maken en daarvoor vragen we aan God en aan elkaar vergeving.

Schuldbelijdenis

Priester:
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Allen:
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachten
in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen
en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Priester:
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Daarna zingt het koor het Kyrie, het Heer ontferm U.

Openingsgebed

Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Christe eleison.
Christe eleison. Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De priester bidt het Openingsgebed aan het altaar of aan de lezenaar.

Dienst van het Woord

Eerste Lezing

U kunt hier de lezing kiezen uit het Oude Testament. Het is mogelijk dat een familielid of bekende van de overledene de Eerste Lezing voorleest. Het hoeft echter niet. Het is tevens mogelijk om nog een tweede lezing vóór de lezing het H. Evangelie te kiezen. Deze is dan altijd uit het Nieuwe Testament.

Tussenzang

Het koor kan het volgende gezang zingen. U kunt het onderstaande gezang ook vervangen door een ander passend lied.

Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurrente, mereantur evadere iudicium ultionis. Et lucis æternæ beatitudine perfrui. 
Heer, ontsla de overleden gelovigen van alle banden der zonden.
Geef dat zij door de hulp van uw genade aan de veroordeling ontkomen en het geluk van het eeuwig licht deelachtig worden 

Evangelielezing

Het Evangelie is een tekst die verhaalt over gebeurtenis uit het actieve leven van Jezus hier op aarde. Uit respect voor het Woord van de Heer beluisteren wij staande de woorden van het heilig Evangelie.

Vóór de lezing wordt gezegd:

Priester of diaken: De Heer zij met U.
Allen: En met uw geest.
Priester of diaken: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens…
Allen: Lof zij U, Christus.

Na de lezing wordt gezegd:

Priester of diaken: Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God.

Homilie

De priester of de diaken spreekt de homilie (preek) uit.

Voorbede

U kunt zelf de voorbede samenstellen. Voorbeelden van voorbeden vindt u hier. Een familielid of bekende van de overledene kan zelf de voorbede voorlezen indien gewenst.

Na iedere bede antwoorden allen:
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

De heilige Eucharistie

Domine Iesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus; ne cadant in obscurum, sed signifer sanctus Michael repræsentet eas in lucem sanctam. Quam olim Abrahæ promisisti et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus, tu suscipe pro animabus illis quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.
Heer Jezus Christus, Koning der glorie, red de overleden gelovigen uit de afgrond van de dood, uit de muil van de leeuw. Maak hen niet tot prooi van dood en duisternis. Maar laat de Heilige Michaël als banierdrager hen geleiden naar het eeuwig licht, dat Gij eertijds aan Abraham en zijn geslacht beloofd hebt.
Offers en gebeden dragen wij U op: wil ze aanvaarden tot heil van hen die wij heden gedenken. Heer, doe hen van de dood overgaan naar het leven, dat Gij eertijds aan Abraham en zijn geslacht beloofd hebt.

Bereiden van de gaven

Brood en wijn worden aangedragen voor de viering van de Eucharistie.
Ondertussen wordt er gecollecteerd en worden de gedachtenisprentjes uitgedeeld.

Het lied dat gezongen wordt onder het bereiden van de gaven kan het onderstaande lied zijn of u kunt in samenspraak met de priester of de diaken een ander lied kiezen.

Priester: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

De priester bidt nu het gebed over de gaven brood en wijn.

Eucharistisch Gebed

Het Eucharistisch gebed vormt het hoogtepunt van de Uitvaartmis. Jezus komt zelf onder ons in de gedaante van Brood en Wijn. De geloofsgemeenschap staat of knielt neer als het Eucharistisch Gebed gebeden wordt.

P: Dominus vobiscum.
A: Et cum spiritu tuo.
P: Sursum corda.
A: Habemus ad Dominum.
P: Gratias agamus Domino Deo nostro.
A: Dignum et iustum est.
P: De Heer zij met U.
A: En met uw geest.
P: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
P: Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine sancte Pater, omnipotens æterne Deus: per Christum Dominum nostrum.
In quo nobis spes beatæ resurrectionis effulsit, ut, quos contristat certa moriendi condicio, eosdem consoletur futuræ immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur, et, dissoluta terrestris huius incolatus domo, æterna in cælis habitatio comparatur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:
P: Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw Woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zingen U toe met de woorden:

SANCTUS

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

HEILIG

Heilig, Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

De priester kiest vervolgens een Eucharistisch gebed. Op het einde van het gebed bidt de priester:

Door Hem en met hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Waarna alle aanwezigen antwoorden met:
Amen.

Communieritus

GEBED DES HEREN

P: Præceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:


A: Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.

P: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:


A: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Priester: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Allen: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vervolgens bidt de priester de vredeswens en daarna zingt het koor:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Priester: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld:
Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

Communie

De priester en zijn assistenten reiken nu de Communie uit. We geloven dat Jezus ons zelf voedt met zijn Lichaam in de heilige Communie. Wij geloven dus dat Jezus zelf aanwezig is in de heilige Communie. Wie dat ten volle gelooft en leeft in eenheid met Christus en zijn Kerk, is van harte uitgenodigd om Hem te ontvangen in dit sacrament.
De Communie hoeft u niet te zien als een beleefdheidsuiting. Wanneer u niet het katholieke geloof (in de Eucharistie) deelt of wanneer u nooit uw Eerste Communie gedaan heeft dan kunt u gerust blijven zitten. Daar heeft iedereen in de kerk begrip voor.

Onder de Communie zingt het koor het volgende gezang of een ander passend gezang.

Lux aeterna luceat eis
Domine: cum sanctis tuis
in aeternum quia pius es.
Het eeuwige licht verlichte
hen, Heer, voor eeuwig bij uw
heiligen, want Gij zijt liefdevol.

Gebed na de Communie

De priester bidt het afsluitende gebed na de Communie.

Wegbrengen van het gedachteniskruisje

Op een kruisje staan de naam, de geboorte- en overlijdensdatum van onze dierbare overledene. Dit kruisje wordt een jaar lang in onze parochiekerk neergehangen bij de namen van alle dierbare overledenen die wij vanuit onze kerk uitgeleide hebben gedaan.
Telkens als wij hier vierend en biddend samenkomen houden wij de naam van onze dierbare levend in ons midden.

Na het eventuele wegbrengen van het gedachteniskruisje is het mogelijk dat één van de nabestaanden een korte toespraak houdt of een gedicht voorleest.

Laatste aanbeveling ten afscheid

De priester nodigt uit tot de laatste aanbeveling ten afscheid. Hij beveelt de overledene voor het laatst aan bij God. Daarna besprenkelt hij de baar. Deze besprenkeling met wijwater herinnert aan het doopsel dat de overledene ooit heeft ontvangen. Daarna bewierookt de priester de baar. Door de wierook wordt het lichaam van de overledene geëerd. We hopen en bidden dat onze gebeden mogen opstijgen naar God als wierook.
Ondertussen kan het koor een passend lied zingen.

Vervolgens wordt de overledene de kerk uit gedragen. Het koor zingt het volgende lied:

In paradisum, deducant te angeli, in tuo adventu
suscipiant te martyres, et
perducant te, in civitatem
sanctam Ierusalem.
De engelen, zij mogen U geleiden
naar het paradijs,
de martelaren mogen U ontvangen
bij uw komst, en U brengen naar de heilige
stad Jeruzalem.
Chorus angelorum te
suscipiat, et cum Lazaro
quondam paupere aeternam habeas requiem.
Het koor van de engelen
moge U ontvangen. En als de
arme Lazarus zult gij
eeuwige rust vinden.