R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mogelijkheden bij een kerkelijke uitvaart

Een uitvaart kan meerdere momenten kennen waarbij de Kerk betrokken is. Zo is er de mogelijkheid om op de avond vóór de kerkelijke uitvaart een Avondwake te houden. Bij de eigenlijke kerkelijke uitvaart kunt u kiezen tussen een Uitvaartmis en een Viering van Woord en Gebed. Indien u uw dierbare wenst te begraven op één van on-ze begraafplaatsen dan gaat de priester of de diaken altijd mee naar die begraafplaats om enkele laatste gebeden uit te spreken. Kiest u voor een crematie dan is het ook mogelijk dat de priester of de diaken meegaat om op soortgelijke wijze als op het kerkhof enkele laatste gebeden uit te spreken.

Avondwake

De Avondwake is een gebedsviering aan de vooravond van de uitvaart. Het is een voorbereidende viering waarbij we willen bidden voor de overledene. Als u kiest voor een kerkelijke uitvaart dan hoort de Avondwake daar niet automatisch bij. U bent dus vrij om wel of niet van dit aanbod van de parochie gebruik te maken. De Avondwake kan nooit de uitvaart zelf vervangen.

Uitvaartmis

Een uitvaartmis is een plechtige bijeenkomst waarbij we de overledene bij God aan-bevelen. We luisteren naar het woord van God waarbij we nieuwe wegen trachten te ontdekken om het leven en de dood te begrijpen. Het hoogtepunt van de uitvaartmis wordt gevormd door de viering van de Eucharistie. Daarbij wordt het offer dat Chris-tus voor ons bracht aan het kruis herhaald en we geloven dat Jezus zelf onder ons komt in de gedaante van Brood en Wijn.
Bij de uitvaartmis horen eeuwenoude vaste gezangen. Daarom is het passend dat het gemengd koor van onze parochie komt om deze gezangen te zingen. De opbouw van de Uitvaartmis wordt hier stap voor stap uitgelegd. Er staat ook bij op welke plaats u een eigen inbreng kunt hebben en waar familieleden iets kunnen voorlezen.

Viering van Woord en Gebed

Een viering van Woord en Gebed kan een goed alternatief zijn voor mensen die wat verder van de Eucharistie af staan en die toch graag een kerkelijke uitvaart wensen voor een dierbare. Net als bij de Uitvaartmis bidden we voor de overledene en luiste-ren we naar het Woord van God. Het plechtige gedeelte van de Eucharistie valt weg, evenals het uitreiken van de Communie. Maar omdat dit wegvalt kan uw eigen in-breng groter zijn dan bij de Uitvaartmis.
Een Viering van Woord en Gebed komt daarom bij veel mensen die niet zo bekend zijn met de gebruiken van de kerk en de achtergrond van de rituelen wat 'persoonlijker' over. Hier vindt u de orde van dienst bij een Woord en Gebedsviering.

Muziek

Een uitvaart is iets voor levende mensen, die een geliefde overdragen aan God. Dat is de reden dat wij kiezen voor levende muziek. Muziek via geluidsdragers (cd's etc.) is eigenlijk niet passend binnen de liturgie van de Kerk. Dit geldt met name voor de Uitvaartmis.

Eigen inbreng

De katholieke uitvaartliturgie heeft een eigen vaststaand patroon. Dit bestaat uit een rijk palet aan symbolen: in woord, zang en rituelen. Dat deze rituelen een vaststaand patroon kennen wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor aanvullende rituelen. We geven u hieronder diverse mogelijkheden die gelden voor zowel Eucharistievieringen als Woord- en gebedsvieringen.

  • Het ontsteken van de kaarsen rond de baar door directe nabestaanden, familieleden en vrienden. Het licht neemt men van de reeds brandende Paaskaars, die het symbool is van de verrezen Christus en die verwijst naar het eeuwig leven.
  • Het plaatsen van een bescheiden karakteristiek voorwerp (bijv. een foto) op of dichtbij de kist van de overledene.
  • Het kiezen van passende teksten uit de Heilige Schrift in een voor de liturgie goed-gekeurde vertaling.
  • Het voorlezen van de eerste bijbelse lezing tijdens de uitvaart.
  • Het onder woorden brengen van belevingen en gevoelens door de nabestaanden en deze uitspreken (In Memoriam). Dit kan aan het begin van de viering tijdens het openingswoord of aan het eind van de viering, voor de Laatste Aanbeveling ten Af-scheid. In zo’n woord kan ook een gedicht worden opgenomen. Het is van belang het moment goed af te stemmen met de priester of diaken.
  • Het uitzoeken van de liederen in samenspraak met de priester of diaken. Het verdient, zoals hierboven vermeld, de voorkeur om de zang door een koor te laten uitvoeren.
  • Het maken van de voorbede, waarin de persoonlijke omstandigheden van de overledene en diens familie aan bod komen, zijn zeer aan te bevelen. De priester of dia-ken zal graag helpen bij een stijlvolle formulering ervan.
  • Op het einde van de viering bij de absoute kan er aandacht besteed worden aan het gedachteniskruisje dat we een plaats geven bij het altaar of op de plaquette in de kerk. Hierbij kan ook een kaarsje aangemaakt worden.

Bij het graf of in het crematorium

Na zijn dood aan het kruis heeft Jezus drie dagen in het graf gelegen alvorens te verrijzen. Daarom heeft de Kerk altijd, in navolging van de Heer, de voorkeur gegeven aan het begraven van overledenen. Daarbij is altijd van oudsher het gebruik geweest dat de priester of de diaken na de kerkelijke uitvaart meegaat naar de begraafplaats om daar met de gelovigen enkele laatste gebeden te bidden.
Als de priester of de diaken klaar is met de gebeden dan zal de uitvaartondernemer de regie overnemen. Alle aanwezigen kunnen op de met de uitvaartondernemer afgesproken manier afscheid nemen van hun dierbare.

Als uw voorkeur uitgaat naar een crematie, dan respecteert de parochie die keuze. Daarom is het net als bij de begrafenis mogelijk voor de priester of de diaken om na afloop van de kerkelijke uitvaart mee te gaan naar het crematorium om daar de laat-ste gebeden bij de overledene te bidden.
Onder de begeleiding van muziek komen de nabestaanden van de overledene de zaal van het crematorium binnen. De priester neemt vervolgens het woord en bidt de laatste gebeden. Daarna is het woord aan de uitvaartondernemer die de regie neemt over het vervolg van de plechtigheid.