R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Orde van dienst bij een Uitvaartdienst

De Uitvaartmis bestaat uit vier onderdelen:

  1. Openingsritus
  2. Dienst van het Woord
  3. Laatste Aanbeveling ten afscheid

Openingsritus

De priester besprenkelt de kist achter in de kerk en gaat dan voor de kist uit de kerk in, liefst voorafgegaan door kruis en kaarsen. Ondertussen wordt een geschikt lied gezongen. Wij laten hier de tekst van het gebruikelijke gregoriaanse gezang volgen. Samen met de priester of diaken kunt u ook een ander gezang uitzoeken.

Opening en begroeting

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen.
Te decet hymnus Deus in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem. Voor U, God, moet men zingen op de Sion, zijn dankbaarheid tonen in Jeruzalem.
Exaudi orationem meam. Ad te omnis caro veniet. Verhoor mijn gebed. Tot U komt alles wat leeft.

De priester of de diaken opent de Mis en begroet de aanwezigen. De kaarsen rond de baar kunnen na de opening en de begroeting worden ontstoken door dierbaren van de overledene.

Daarnaast is het mogelijk om op deze plaats een In Memoriam voor te lezen. Een 'In Memoriam' is een korte levensschets van de overledene die door een nabestaande van de overledene wordt voorgelezen.

Daarna gaat de priester verder met de schuldbelijdenis. We stellen ons in de tegenwoordigheid van God en we bekennen aan God en aan elkaar dat we mensen zijn die fouten maken en daarvoor vragen we aan God en aan elkaar vergeving.

Schuldbelijdenis

Priester of diaken:
Stellen wij onszelf nu in de tegenwoordigheid van God.
Laten wij even stil in onszelf kijken waar we nog schuld voelen ten opzichte van N.,
ten opzichte van elkaar en ten opzichte van God.
Over alles wat ons innerlijk bezwaart vragen wij vergeving en ontferming
en we doen dat door het bidden van de schuldbelijdenis.

Allen:
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachten
in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen
en u, broeders en zusters
voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Priester of diaken:
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

Daarna zingt het koor het Kyrie, het Heer ontferm U. Als er geen koor aanwezig is kunnen we dit bidden.

Openingsgebed

Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christe eleison.
Christe eleison.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De priester of de diaken bidt het Openingsgebed aan het altaar.

Dienst van het Woord

Eerste Lezing

U kunt hier de lezing kiezen uit het Oude Testament. Het is mogelijk dat een familielid of bekende van de overledene de Eerste Lezing voorleest. Het hoeft echter niet. Het is tevens mogelijk om nog een tweede lezing vóór de lezing het H. Evangelie te kiezen. Deze is dan altijd uit het Nieuwe Testament.

Tussenzang

Het koor kan het volgende gezang zingen. U kunt het onderstaande gezang ook vervangen door een ander passend lied.

Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. Et gratia tua illis succurrente, mereantur evadere iudicium ultionis. Et lucis æternæ beatitudine perfrui.​

Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurrente, mereantur evadere iudicium ultionis. Et lucis æternæ beatitudine perfrui. 
Heer, ontsla de overleden gelovigen van alle banden der zonden.
Geef dat zij door de hulp van uw genade aan de veroordeling ontkomen en het geluk van het eeuwig licht deelachtig worden 

Evangelielezing

Het Evangelie is een tekst die verhaalt over gebeurtenis uit het actieve leven van Jezus hier op aarde. Uit respect voor het Woord van de Heer beluisteren wij staande de woorden van het heilig Evangelie.

Vóór de lezing wordt gezegd:

Priester of diaken: De Heer zij met U.
Allen: En met uw geest.
Priester of diaken: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens…
Allen: Lof zij U, Christus.

Na de lezing wordt gezegd:

Priester of diaken: Zo spreekt de Heer.
Allen:

Homilie

De priester of de diaken spreekt de homilie (preek) uit.

Voorbede

U kunt zelf de voorbede samenstellen. Voorbeelden van voorbeden vindt u hier. Een familielid of bekende van de overledene kan zelf de voorbede voorlezen indien gewenst.
De voorbede wordt besloten met een gebed door de priester of door het samen bidden van het ‘Onze Vader’.

Na iedere bede antwoorden allen:
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Gelegenheid voor een toespraak

Indien u het wenst is het mogelijk om nu een persoonlijke toespraak te houden. U kunt ook een gedicht voorlezen of iets persoonlijks vermelden of laten horen.

Wegbrengen van het gedachteniskruisje

Op een kruisje staan de naam, de geboorte- en overlijdensdatum van onze dierbare overledene. Dit kruisje wordt een jaar lang in onze parochiekerk neergehangen bij de namen van alle dierbare overledenen die wij vanuit onze kerk uitgeleide hebben gedaan.
Telkens als wij hier vierend en biddend samenkomen houden wij de naam van onze dierbare levend in ons midden.

Onder het wegbrengen van het kruisje kan in overleg met de priester of de diaken een passend lied worden gezongen of een muziekstuk gespeeld worden

Mogelijke toespraak

Na het eventuele wegbrengen van het gedachteniskruisje is het mogelijk dat één van de nabestaanden een korte toespraak houdt of een gedicht voorleest.

Laatste aanbeveling ten afscheid

De priester of diaken nodigt uit tot de laatste aanbeveling ten afscheid. Hij beveelt de overledene voor het laatst aan bij God. Daarna besprenkelt hij de baar. Deze besprenkeling met wijwater herinnert aan het doopsel dat de overledene ooit heeft ontvangen. Daarna bewierookt de priester de baar. Door de wierook wordt het lichaam van de overledene geëerd. We hopen en bidden dat onze gebeden mogen opstijgen naar God als wierook.
Ondertussen kan het koor een passend lied zingen.

Vervolgens wordt de overledene de kerk uit gedragen. Het koor kan het volgende lied zingen. Als er geen koor is dan kunt u in samenspraak met de priester of de diaken een passend lied of muziekstuk uitkiezen.

In paradisum, deducant te angeli, in tuo adventu
suscipiant te martyres, et
perducant te, in civitatem
sanctam Ierusalem.
De engelen, zij mogen U geleiden
naar het paradijs,
de martelaren mogen U ontvangen
bij uw komst, en U brengen naar de heilige
stad Jeruzalem.
Chorus angelorum te
suscipiat, et cum Lazaro
quondam paupere aeternam habeas requiem.
Het koor van de engelen
moge U ontvangen. En als de
arme Lazarus zult gij
eeuwige rust vinden.