R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kerk en Samenleving

Geloof en Kerk zijn van belang voor de samenleving. Katholieke onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, pastoraat bij daklozen, gevangenen, voedselbanken, etc. Het zijn allemaal voorbeelden van kerkelijke aanwezigheid in de samenleving. De Kerk is zowel teken als instrument van eenheid in de samenleving. Ze stimuleert een beschaving van liefde en een cultuur van leven.

Het is belangrijk de mens te zien als kind van God, Christus te verkondigen en hem concreet te helpen in zijn menselijk noden. Vele vrijwilligers, vruchten van een rijke missionaire en religieuze traditie, zorgen ook nu nog voor sociale hulpverlening aan kwetsbaren. De parochie H. Nicasius, onderdeel van de Wereldkerk, ziet het als haar taak om vanuit het Evangelie op te komen voor de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn. Een uitwerking hiervan is te vinden in de sociale leer van de Kerk.

Concreet kunnen katholieke en christelijke caritatieve organisaties, al dan niet in samenwerking met particuliere of overheidsinstanties, met zorg en naastenliefde aanwezig zijn bij de meest kwetsbaren. Naast het persoonlijk pastoraal aanwezig zijn bij de zwakkeren, zal de lokale Kerk relaties aanknopen en onderhouden met allerlei religieuze, politieke en sociale instanties en hier netwerken mee vormen. Bovendien zal zij ook haar stem laten horen in het publieke maatschappelijk debat. Een gemeenschap van mensen leeft immers van communicatie. ​​​

In alle parochiekernen zetten parochianen zich in voor hun naasten. Zo zijn er ziekenbezoekgroepen en is er aandacht voor mensen die een dierbare verloren hebben. Daarnaast is in iedere parochiekern aandacht voor missie. Ver weg door bijvoorbeeld de ondersteuning van missionarissen die geboren zijn in een parochiekern. contact Soms kan Missie ook dichtbij plaatsvinden. In Geldrop wordt met name in de Advent en de Vastentijd bijvoorbeeld de voedselbank extra ondersteund.

Oecumene in onze Nicasiusparochie.

Plaatselijk zijn hier goede persoonlijke contacten tussen de pastores van
de katholieke en protestante kerken. Door een plaatselijke Raad van Kerken Geldrop-Mierlo worden hier gezamenlijke activiteiten georganiseerd en gecoördineerd.
Oecumene (de bewoonde wereld) streeft naar religieuze eenheid en elkaars begrip binnen de christelijke kerken. Elk individu maakt deel uit van het Ene Lichaam van Jezus Christus.
De sleutel is dat kerken elkaar en zichzelf zien als verschillende leden van het Ene Lichaam van Christus.
In de bijbel lezen we:  ‘Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in mij’ (Joh. 17,21). "Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen." Paulus in de brief aan de Efeziërs (4:4-6)
In de bergreden vinden we ook praktische leefregels om in navolging van Jezus te leven.

Paus Franciscus en bisschop de Korte laten steeds de noodzaak horen van samenwerking tussen de kerken, de oecumene. Voor alle Christenen zijn de tien geboden als wet uitgangspunt. We willen ons geloof betrekken op de hedendaagse
mens en kunnen ons geloof niet als het ene en ware geloof claimen
“ Niet het traditionalisme ( het dode geloof van de levende ) maar de traditie als het levende geloof van de doden”.

Onze plaatselijke Raad van Kerken bestaat uit vertegenwoordigers van de katholieke en protestante kerk in Geldrop – Mierlo sinds 1994. Samen wordt, met behoud van elkaars identiteit, inhoud gegeven aan de samenwerking met programma afstemming en met gezamenlijke activiteiten. Iedere 2 maanden is er overleg met elkaar. Diaken van Leuken is de contactpersoon voor onze parochie

Activiteiten van de Raad van Kerken:
• Oecumenische vieringen in verschillende kerken in Geldrop: o.a. in de bidweek in januari voor de eenheid van de Christenen en op Willebrordzondag in november.
• Oecumenische Bijbellezen.
• Oecumenische Taizé viering in de stille week van de veertigdagentijd in het Kruispunt.
• Projecten; voordrachten,
• De organisatie van een fietstocht tussen alle plaatselijke kerken die hiervoor openzijn.
• Gospelmuziek, koren bij gelegenheid.
• Uitwisseling van gedachten en voorstellen.

Er wordt ook gedacht aan uitbreiding naar Heeze, Sterksel en Leende.

Voor meer informatie over activiteiten in Geldrop-Mierlo kunt u de volgende site raadplegen:www.pggweb.nl

Voor verdere activiteiten op het gebied van Kerk en Samenleving is het goed om de pagina's op deze website van de verschillende parochiekernen te raadplegen. contact