R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

over synodaal proces

Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

Ondersteunend materiaal en synode-documentensynodaal
Diverse documenten liggen ten grondslag aan de huidige synode. Deze synode-documenten bieden een goed inzicht in wat paus Franciscus met deze synode wil bereiken.

Om de synode vruchtbaar te laten zijn gaan we actief met elkaar in gesprek. Binnen het bisdom zal dat gebeuren binnen de verschillende diocesane gremia (lekenraad, diakenberaad, priesterraad, kathedraal kapittel, raad voor economische aangelegenheden etc.) maar ook binnen de parochies (met gelovigen, werkgroepen etc.), maar ook daarbuiten. Het bisdom wil hierbij graag ondersteunen door verschillende ondersteunende materialen aan te bieden.

Input leveren
De resultaten van de gesprekken binnen onze parochie mogen worden gestuurd naar: h.vanleuken3@upcmail.nl. Dit kan uiterlijk tot 11 april 2022.

NIEUWSBERICHTEN OVER DE SYNODE

Een synodale kerk? Jongeren, laat jullie stem horen! – 19 januari 2022
Professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding op digitale netwerkbijeenkomst – 6 januari 2022
Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023 – 12 oktober 2021
Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppenconferentie – 11 oktober 2021
Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023 – 25 mei 2021

synodalGEBED VOOR DE SYNODE

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

GANZENBORD

ganzebordHet bisdom Palencia in Noord-Spanje ont­wik­kelde een ganzenbord om met kin­de­ren en jon­ge­ren de synodale weg te gaan. Want ook kin­de­ren en jon­ge­ren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.

Het spel wil kin­de­ren en jon­ge­ren helpen om hun erva­ringen met de Kerk uit te drukken. Je kan het spelen met kin­de­ren van 8 tot 99 jaar. Het spelbord (op A3-formaat) bestaat uit 52 vakjes. Onderweg zijn er vragen en opdrachten.

De vragen zijn een leidraad om het gesprek op gang te brengen. Ze zijn onderver­deeld in vijf blokken die in grote lijnen overeen­ko­men met de the­ma­tieken die centraal staan in het synodaal proces:

  1. Dialoog in de kerk & dialoog met de wereld
  2. Geloof en leven vieren
  3. On­der­schei­den en beslissen
  4. Luis­te­ren & het woord nemen
  5. Tocht­ge­noot zijn & meedoen

Als de vragen te moei­lijk zijn, mag je ze uite­raard aanpassen. In de toelich­ting bij het ganzenbord (op A4-formaat) vind je nog enkele hulp­vra­gen en de uitleg van de ver­schil­lende figuren op het spelbord (dobbelsteen, gans, brug en lezend kind).

Nog een tip: bij de vragen staat vaak het woordje ‘Kerk’. Als kin­de­ren of jon­ge­ren geen band hebben met de Kerk, kan je ook ver­wij­zen naar chris­te­nen of gelo­vi­gen.

Downloads