R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Woord van de bisschop inzake corona

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het corona­vi­rus lijkt heel de samen­le­ving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelo­vi­gen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donder­dag tij­dens de Eucha­ris­tie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prach­tige woor­den van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer ver­trouwt en zich veilig weet bij hem.(Jeremia 17,7)

bisschopOp dit moment leeft er veel onzeker­heid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek wor­den? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale ont­hou­ding extra een­zaam voelen? Wat betekent het virus voor de werk­gele­gen­heid en bestaanszeker­heid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen ant­woord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veer­tig­da­gen­tijd. Wij mogen Jezus be­ge­lei­den op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zich­zelf heeft wegge­schon­ken. Volkomen be­schik­baar voor zijn Vader en dienst­baar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem ver­trouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woor­den: Vader, in uw han­den beveel ik mijn Geest. (Lucas 23,46)

De Neder­landse bis­schop­pen hebben, om de versprei­ding van het virus in te dammen, een moei­lijk besluit genomen. Op zater­dag­avond en op zon­dag wor­den in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke li­tur­gische vie­rin­gen meer gehou­den. De ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.

Maar deze maat­regel nodigt ons uit om op andere manieren onze ver­bon­den­heid met de Heer gestalte te geven. Pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd privé of met hun teamle­den op zon­dag in besloten kring de Eucha­ris­tie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaats­ver­van­gend gebed en mogen ons zo met geheel de pa­ro­chie in gebed verbon­den weten. Pa­ro­chi­anen kunnen thuis bid­den of in onze open kerken en kapellen een kaars bran­den. Juist nu zullen veel gelo­vi­gen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te be­dwin­gen en ons tot mensen van ver­trouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bij­zon­der bid­den voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleeg­kun­digen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, ge­roe­pen om anderen van dienst te zijn, heel bij­zon­der zieken, ouderen en een­za­men. Juist nu zijn wij uit­ge­no­digd om, met de woor­den van paus Fran­cis­cus, gestalte te geven aan een cultuur van soli­da­ri­teit en barm­har­tig­heid. Hope­lijk kunt u veel kwets­ba­re pa­ro­chi­anen via tele­foon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan .

Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoor­waar­de­lijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bij­zon­der met u en geheel het bisdom verbon­den.

+ Dr. Gerard de Korte
Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch